odsetki za nieterminowe opłaty za mieszkanie

blogan

Temat: terminy opłat
bardzo dziękuje za podanie adresów i telefonów ale ja je znam i nie o to mi chodziło.

Uważam,że terminy opłat zostały ustalone w taki sposób jakby osoby ustalające nie wiedziały ,że termin płatności przez większość nie będzie dotrzymany.

Z założenia przecież mieszkania MZBm czyli tzw. komunalne są przyznawane osobą o niskich dochodach . Jeżeli czynsz będzie płacony po terminie to przecież zostaną naliczone odsetki
za nieterminową wpłatę , a to spowoduje zwiększenie wydatków tych osób.

Sytuacja taka moim zdanie powinna być z góry przewidziana i termin płatności ustalony na taki jaki jest możliwy do dotrzymania.

Myślę,że raczej to zapytanie powinnam skierować może do Rady Miasta?
Źródło: forum-sosnowiec.pl/viewtopic.php?t=587Temat: Uchwała o odsetkach za nieterminowe wpłaty
Witam serdecznie
Jestem (w drodze dziedziczenia) posiadaczem mieszkania we Wspólnocie. Otrzymałem ostatnio notę odetkową od Zarządu (a w zasadzie od administratora), która nalicza mi odsetki od nieterminowych wpłat (niewielkie opóźnienia w granicach kilku do kilkunastu dni po 10 miesiąca) na przestrzeni roku 2006 i 2007 stosując jako podstawę odsetki w wysokości 73% rocznie (0,2% dziennie). Musiała jak widzę być kiedyś podjęta taka bandycka uchwała.
Moje pytanie jest:
- czy te odsetki mogą być uchwalane dowolnie
- jak się one mają do odsetek maksymalnych czyli do przepisów KC:
- co zrobić aby ich nie zapłacić w takiej wysokości (zniżając je do ustawowych lub maksymalnych) lub nie zapłacić wcale. Zaległości w opłatach nie mam żadnej.

KC Art. 359. § 21. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). Czyli na dziś 27%

§ 22. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

§ 23. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy

Pozdrawiam
Andrzej
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=1552


Temat: Odłączanie wody lokatorom przez zarządcę
Czy zarządca budynku może odciąć dostawę wody w przypadku zaległości w opłatach za mieszkanie?

"Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie przewiduje możliwości odcięcia dostaw wody przez właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, gdy użytkownik lokalu mieszkalnego zalega z płatnościami.
Właściwym sposobem egzekucji należności przysługujących spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej jest postępowanie sądowe.
W ramach takiego postępowania wierzyciel może uzyskać zaległe świadczenie, ale również odsetki stanowiące rodzaj kary za nieterminowe spełnienie owego świadczenia.
Dlatego też działania polegające na samowolnym odcinaniu dostaw mediów mogą rodzić odpowiedzialność cywilnoprawną.
Woda może zostać natomiast odcięta przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne m.in. jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.
Warto tylko wskazać, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.
Ponadto, o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiadamia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorcę usług, co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego."
Źródło: zm2.pl/forum/viewtopic.php?t=1103


Temat: Dziedziczenie długu, umożenie kosztów sądowych, eksmisja
Dziedziczenie długu, umożenie kosztów sądowych, eksmisja
  Szanowni Państwo,
Wiem, że temat był poruszany wiele razy, jednak mój problem jest bardziej złożony, dlatego proszę o pomoc i nie przeklejanie wątku... Może ktoś pomoże mi znaleźc odpowiedź chociaż na jedno z postawionych pytań...

Moja mama ma klopoty z placeniem czynszu od 1999 roku. Mieszka w Krakowie w mieszkaniu komunalnym. Ma 4 wyroki sądowe o eksmisję.

Kwota zadłużenia to 34 tys.zł ( w tym: opłaty czynszowe 11 tys. zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1700 zł, koszty upomnień 8 zł, zaległości czynszowe objęte wyrokami sądowymi 8 200 zł, zaległości odsetkowe objęte wyrokami sądowymi 7 700 zł, koszty postępowania sądowego 5 200 zł). Ponadto mama ma zadłużenie w kwocie ok 17 tys. zł (bez kosztów sądowych) gdyż zaciągnęła kredyt, którego nie spłaciła. Z dnia na dzień dowiedziałem się, że łącznie odziedziczę ok 54 tys. zł długu do spłaty.

Powiedziano mi, że po śmierci mamy odziedziczę wszystkie jej długi. Postanowiłem spłacic długi mamy od razu, aby kwota nie wzrosła. Chciałbym dowiedziec się czy można umożyc chociaż koszty sądowe i jak to zrobic i ile to jest płatne.

Wyrok jest prawomocny. Renta mamy wynosi 513 zł netto, z czego opłata mieszkaniowa i woda to 400 zł. Bardzo niewiele zostaje na zycie. Mama nie stawiała się na rozprawy. Sprawa została zamknięta. Mama jest pozbawiona praw do mieszkania. Dowiedziałem się, że po spłacie zadłużenia mogę się starac o przywrócenie mamie praw do mieszkania. Zastanawiam się także, czy jest jakakolwiek szansa na to, że po spłacie długów i otrzymaniu praw do lokalu, mama będzie mogła mi przepisac mieszkanie w spadku?

Jakie trzeba spełniac warunki, aby umorzyc chociaż koszty postępowań sądowych? Gdzie należy udac się w tej sprawie (Prezydent Miasta Krakowa ? )i jak dlugo czeka się na rozprawę? Ja zarabiam 1100 zł brutto, mama 520 netto.

Bardzo proszę o pomoc. To dla mnie życiowa tragedia. Mama mnie praktycznie nie wychowywała, długo mieszkała z konkubentem, którego poszukuje teraz Policja. W tym czasie narósł olbrzymi dług. Mama niedługo zostanie wyrzucona z mieszkania, nie ma prawa do lokalu zastępczego. Czy w takim wypadku mam się spodziewac, że zostanę zmuszony prawnie do przyjęcia jej do swojego mieszkania?

Bardzo proszę o pomoc.

Jan z Krakowa
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=27541


Temat: Wypowiedzenie umowy najmu

  W czym ta odpowiedź miała mi pomoc? Tym bardziej, że nie jest zgodna z prawdą? Ustawa o ochronie praw lokatorów:
Art.10 ust.1 "W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, właściciel ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji lub straży miejskiej, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale." Tyle Ustawa o niezwłocznym udostępnieniu lokalu.
Art.10 ust.3 "Po wcześniejszym ustaleniu terminu lokator powinien także udostępnić lokal w celu dokonania:
1.okresowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również doraźnego przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu w celu ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania.
2.zastępczego wykonania przez właściciela prac obciążających najemcę.
Nie jest tak, że wynajmujący ma prawo wejść do mieszkania według swojego "widzimisię" - gdyby tak było mógłby przychodzić codziennie, aby "umilić" mi życie. A właściciel w wypowiedzeniu powołuje się na te artykuły Ustawy które sam złamał.
Co do nieterminowych wpłat czynszu - pisałam w pierwszym poście, że zdarzyło się to kilkukrotnie i za każdym razem naliczałam i płaciłam odsetki za zwłokę.Odnośnie spraw finansowych:
Art.11 ust.2 pkt.2 Ustawy mówi: "Właściciel może wypowiedzieć umowę jeżeli najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.
A Panu(Pani) wydaje się, że samo nieregularne wnoszenie opłat jest wystarczającym powodem do wypowiedzenia najmu - żałosne:-o
Prawda stara jak świat - punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Pana(Pani) odpowiedź nijak się ma do mojej sprawy i raczej nie miał Pan(Pani) nic do powiedzenia.:cool:
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=134353


Temat: PODATEK DOCHODOWY OD POŻYTKÓW
odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra – na zapytanie nr 1799 w
sprawie interpretacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

"16.09.2008
Zapytanie nr 1799 do ministra finansów w sprawie interpretacji ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych
Szanowny Panie Ministrze! Pragnę złoŜyć na Pana ręce zapytanie w sprawie
interpretacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zgłosiła się do mnie wspólnota mieszkaniowa z Brwinowa z pytaniem o ww.
podatek za 2007 r. Wspólnota ta nie prowadzi Ŝadnej działalności gospodarczej (nie
wynajmuje mieszkań, garaŜy, nie prowadzi działalności usługowej ani nie
dysponuje Ŝadnymi udziałami w innych podmiotach gospodarczych). Trzy lata temu
wspólnota została zawiązana po przejęciu inwestycji od niesolidnego dewelopera.
Wszystkie dochody pochodzące z wpłat członków wspólnoty są rozdysponowane
sukcesywnie wśród usługodawców. Deweloper odmówił jednocześnie
kontynuowania sprawy usuwania usterek, nie uchylając się od konieczności
finansowania tego przedsięwzięcia. Deweloper jest członkiem wspólnoty i tak jak
reszta mieszkańców jest zainteresowany wykonaniem tego zadania. Wpłacona
suma na równi z sukcesywnymi wpłatami wnoszonymi na fundusz remontowy przez
pozostałych członków wspólnoty była wydatkowana na ten cel.
Wobec powyŜszego wnoszę o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na następujące pytanie: Czy wspólnota, która
powstała, by dokończyć inwestycje budynku mieszkalnego, i otrzymała od dewelopera określoną kwotę, powinna
zapłacić podatek dochodowy?
Z powaŜaniem
Poseł Marek Zieliński
Warszawa, dnia 28 maja 2008 r.
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upowaŜnienia ministra – na zapytanie nr
1799 w sprawie interpretacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na przekazaną przy piśmie z dnia 10 czerwca 2008 r. interpelację pana
posła Marka Zielińskiego w sprawie opodatkowania środków przekazanych przez dewelopera wspólnocie
mieszkaniowej, przeznaczonych na fundusz remontowy, przedstawiam stanowisko w tej kwestii.
Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iŜ wolne od podatku są dochody spółdzielni
mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek
organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej, uzyskane z gospodarki zasobami
mieszkaniowymi, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów
uzyskanych z innej działalności gospodarczej niŜ gospodarka zasobami mieszkaniowymi (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy).
Przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, rozumie się nie tylko lokale mieszkalne,
ale równieŜ pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdującego się poza
nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak równieŜ
ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz
administrowanie. Do zasobów tych naleŜą zatem, oprócz lokali mieszkalnych, takŜe tego rodzaju pomieszczenia, jak
np. strychy, klatki schodowe, windy, garaŜe.
Związane z tego rodzaju lokalami, pomieszczeniami i urządzeniami przychody oraz sfinansowane z nich koszty
stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychodami tymi są zatem nie tylko czynsze
(opłaty), ale takŜe inne przychody związane z tymi zasobami.
Stanowisko takie prezentowane jest takŜe w interpretacji ogólnej ministra finansów z dnia 5 marca 2008 r. nr
DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82, zawierającej wyjaśnienia dotyczące art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.
Pragnę zauwaŜyć, Ŝe w interpretacji tej nie zawarto zamkniętego katalogu przychodów osiąganych z gospodarki
zasobami mieszkaniowymi. Wymienione w interpretacji opłaty, czynsze, odsetki za zwłokę od nieterminowych ich
wpłat stanowią jedynie przykładowe wymienienie przychodów, jakie mogą być osiągane w ramach prowadzonej
gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
Przychodami uzyskanymi przez wspólnoty mieszkaniowe z gospodarki zasobami mieszkaniowymi są wpłaty wnoszone
przez właścicieli lokali mieszkalnych na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, tj. części budynku i
urządzeń, które słuŜą wszystkim właścicielom lokali, jak np. windy, klatki schodowe, strychy (por. art. 3 ust. 2 oraz art.
14 ustawy o własności lokali). Z wpłat tych pokrywane są m.in. wydatki na bieŜącą konserwację i remonty.
Finansowanie remontów odbywa się bądź bezpośrednio z wnoszonych wpłat, bądź ze środków utworzonego przez
właścicieli lokali mieszkalnych funduszu remontowego. Przepisy ustawy o własności lokali nie zabraniają zasilania
funduszu dodatkowymi wpłatami ze strony członków wspólnoty mieszkaniowej.
Zwolnieniu od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, podlega zatem całość wpłat
wnoszonych przez właścicieli lokali wspólnoty mieszkaniowej na koszty zarządu nieruchomością wspólną, a więc
łącznie z dodatkowymi środkami otrzymywanymi od dewelopera (członka wspólnoty mieszkaniowej) na fundusz
remontowy, z przeznaczeniem na finansowanie remontów budynków mieszkalnych (utrzymanie zasobów
mieszkaniowych).
Pod pojęciem „utrzymanie zasobów mieszkaniowych”, o którym mowa w w.w. przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy,
rozumie się zarówno wydatki związane z bieŜącą eksploatacją budynków mieszkalnych, jak i ponoszone wydatki
związane z bieŜącą eksploatacją budynków mieszkalnych, jak i ponoszone wydatki na ich remonty. Stanowisko takie
prezentowane jest takŜe przez orzecznictwo (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 lutego 2007 r., sygn. akt III
S.A./Wa 4230/06).
Z powaŜaniem
Podsekretarz stanu ElŜbieta Chojna-Duch
Warszawa, dnia 1 lipca 2008 r."

DOKUMENT W ZALACZNIKU
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=806


Temat: BFG warunki

  >>> On Dec 8, 3:32 pm, "sTav" <marm...@beztego.o2.pl> wrote:
>>>> BK wrote:
>>
>>>>>> - stary problem z szatniarzem: nie mamy Panskiego płaszcza i co
>>>>>> nam zrobisz... :-(
>>
>> Tak skonstruowana "norma" w zasadzie niczego nie gwarantuje (w sensie
>> czasowym).
>> Użycie n.p.: "w nieprzekraczalnym terminie ...." - już w jakimś
>> stopniu precyzowałoby zobowiązania.
>>
>
> A po co ten "zarzut", ze okrojone skoro okrojenie de facto nikogo nie
> dotyka?:) Zarzut bez znaczenia merytorycznego skoro okrojenie nie ma
> realnych skutkow.

Nie ma realnych skutków?
Dla kogoś kto n.p. ciułał na wymagany wkład własny na mieszkanie,
rozwinięcie działalności gospodarczej?...
a co z rozliczeniami n,p, za towar?...
>
>>
>> Rozumiem że takie kraje jak Malta itp. mają znacznie wieksze
>> możliwości w tym zakresie niż Polska... :-)
>
> Po pierwsze, moze ma?:) Bo skad mamy pewnosc, ze nie?:)
>
> Po drugie w ostatnim roku byly w Europie dwa przypadki "awaryjnego"
> wprowadzenia gwarancji budzetowych Panstwa dla bankow obok funduszy
> gwarancyjnych. Chodzi mi o przypadek Islandii i Grecji. Islandia
> zbankrutowala, Grecja jest na krawedzi.

I to ma być dowodem na to że polskie rozwiązanie (BFG /50 tys EU) jest
lepsze?
>
> W czym sytucje depozytariuszy poprawia gwarancja bankruta?

W tym, że Państwa bankrutem rzeczywistym mogą być de facto tylko z
nazwy.
>

> Rozumiesz, ze budzet to tak na serio kredyt ktory Panstwo zaciaga w
> bankach [takze w OFE itp].

Kpiny sobie robisz?
Budżet ma mnóstwó źródeł finansowania, - począwszy od ceł, akcyzy,
podatków i innych opłat i haraczy a kończąc na prawach własnosciowych.
Państwo dysponuje tez rezerwami na "nieprzewidziane wydatki" - n.p.
katastrofy żywiołowe itp.
>

> Sugerujesz wiec rozwiazanie absurdalne. Zdajesz sie argumentowac, ze
> lepszym rozwiazaniem od zrzuty bankow na BFG bedzie zrzuta bankow na
> kredyt, ktorym Panstwo oplaci BFG... Czyli chcesz zebysmy do skutkow
> upadlosci jakiegos banku dorzucili jeszcze odsetki dla bankow za ten
> kredyt. Gdzie sens i logika?

Nie przypisuj mi wydumanych przez siebie koncepcji!

Nigdzie nie napisałem że Państwo ma zaciągać jakieś kredyty komercyjne w
bankach na cele BFG.
Rozwiązaniem gwarantującym najszybsze przywrócenie *płynności* byłoby
skorzystanie z już zgromadzonych funduszy BFG (o ile takie w ogóle
istnieją) i/lub ewentualne pokrycie niedoborów z rezerw celowych (takich
jak wspomniane wyżej "katastrofy żywiołowe"), - bo w istocie upadek
banku *jest* właśnie czymś w rodzaju takiej właśnie *katastrofy*. W
takim celu nawet sięgnięcie do rezerw Banku Centralnego wydaje się być
uzasadnione, ponieważ przywrócenie płynności obiegu pieniadza jest tu
absolutnym priorytetem minimalizującym straty budżetu właśnie.

Skutki upadłości Staropolskiego były dostatecznie pouczajace. Pociągnęły
za sobą upadłości wielu przedsiębiorstw, zrujnowały życie wielu osób.
Zaowocowały m.in. występowaniem do Ośrodków Pomocy Społecznej osób o
najniższych dochodach o różne zasiłki, dofinansowania (dopłat do n.p.
czynszów) itp.
W sumie spowodowały właśnie dodatkowe obciążenie budżetu i straty, - w
tym z utraty wpływów podatkowych.

ZTCP najwieksze opóźnienia w wypłatach gwarancyjnych spowodowane były
zrozumiałą "opieszałością" banków "składkodawców" w rozliczeniach z BFG.
Państwo i jego Bank Centralny mają możliwości "zbuforowania zastojów
płatniczych", a także możliwości i środki na "zdyscyplinowanie" banków
składkodawców.

> Sprowadza sie to do tego, ze postulujesz abysmy popelnili blad, ktory
> popelnilo USA. Chcesz aby prywatne firmy takie jak banki mialy
> prywatne zyski ale zeby straty byly "w razie co" znacjonalizowane.

Kolejny raz przypisujesz mi coś czego nie postulowałem.
Banki "solidarnie" ponoszą odpowiedzialność finansową w ramach BFG i nic
ich od tej odpowiedzialności nie zwalnia. Państwo powinno pełnić rolę
"bufora" reagującego na na oczywistą *katastrofe*, a przy tym "pałkarza"
mającego dostateczne możliwości egzekucyne w stosunku do "opieszałych".
Ma ku temu odpowiednie środki w postaci kija i marchewki.

POWTARZAM:

>> Brak gotówki (obrotu) na rynku zamrozonej w wyniku opieszałych
>> procedur uderza w budżet choćby poprzez brak wpływów z VAT i innych
>> podatków, nieterminowych opłat itp.
>> Szybka i sprawna procedura gwarancyjna leży w interesie wręcz
>> narodowym, (bo dotyczy wszystkich od drobnego przedsiebiordy
>> począwszy...)
>>
>> Państwo jest bogate bogactwem swych obywateli.
>>
>> --
>> Pozdrowienia!
>> M.
>> marmro.homeip.net


Źródło: sukcesfinansowy.pl/showthread.php?t=4621


Powered by WordPress, © blogan